pH minus - 5L Aseko

Kód: AK12131
U dodávateľa 8 ks NOVINKA NEBEZPEČNÁ PREPRAVA ADR
Expedujeme: do 7 - 10 pracovných dní
12,61 €
10,51 € bez DPH

Vybraná varianta: 5L Aseko
ks


pH MÍNUS
pH mínus je kvapalina na zníženie pH vody v bazéne. Pri vode s normálnou alkalitou zníži 30 ml kvapaliny v 1 m3 vody pH o 1. Táto hodnota je priemerná a môže sa líšiť. Pri použití na dávkovanie pomocou dávkovačov ASIN Aqua vždy postupujte podľa príslušných pokynov.


Na správne dávkovanie prípravku ASIN Aqua použite dávkovač na pH.


Odporúčaný rozsah pH pre bazénovú vodu bez chlóru OXYPURE je 6,4 - 7,6.
Pre chlórový prípravok CHLORPURE je odporúčaný rozsah pH bazénovej vody 7,0.

VAROVANIE: Pri riedení vždy nalejte kyselinu do vody!
POZOR! Neriediť vodou - rýchlo sa zahrieva a strieka!

NEBEZPEČENSTVO: Kyselina sírová 19 %, indexové číslo 016-020-00-8.

H314 - Spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí.

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 - Pred použitím si prečítajte etiketu.

P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít.

P301+P330+P331 - PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

P303+P361+P353 - V PRÍPADE KONTAKTU S KOŽOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetky kontaminované časti odevu. Opláchnite pokožku vodou/sprchou.

P305+P351+P338 - V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI: Niekoľko minút jemne oplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené.
a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní.

P501 - Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi. 

AKTÍVNE ZLOŽKY: kyselina sírová 19%
FORMA: číra kvapalina
ÚČEL POUŽITIA: zníženie pH vody v bazéne
DÁVKOVANIE: Pri vode s normálnou alkalitou 30 ml kvapaliny v 1 m3 vody zníži pH o 1
APLIKÁCIA: dávkovanie pomocou ASIN AQUA
SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA: Skladujte len v originálnom balení pri teplote 15 až 30 °C. Poškodený obal vymeňte za nový. Neskladujte so silnými kyselinami. Chráňte pred zamrznutím. Nevystavujte pôsobeniu tepla alebo priameho slnečného žiarenia. Likvidujte v súlade s platnými českými a miestnymi predpismi. Obal je možné po dôkladnom vyčistení recyklovať. Nikdy nelikvidujte spláchnutím do kanalizácie!
Číslo šarže alebo označenie: uvedené na obale výrobku.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ
Tento formulár neslúži na objednanie tovaru!
Otázka na tovar: pH minus - 5L Aseko