Podmienky reklamácie tovaru


Postup reklamácie


Pri uplatnení reklamácie je potrebné postupovať nasledovne:

Zákazník najskôr vyplní reklamačný protokol (protokol k stiahnutiu PDF / Word).
Protokol obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové vybavenie reklamácie. Do protokolu uveďte závadu čo najpodrobnejšie.

Vyplnený protokol je potrebné vytlačiť a opatriť podpisom.

V prípade zaslania reklamovaného tovaru, musí byť vyplnený reklamačný protokol vložený do zásielky, ktorá bude obsahovať reklamovaný tovar. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby bolo zabránené ďalšiemu poškodeniu reklamovaného výrobku pri preprave.

V prípade reklamácie podávané osobne, musí zákazník vyplnený reklamačný protokol priniesť so sebou.

Spolu s protokolom reklamovaného tovaru je nutné preukázať zakúpenie reklamovaného výrobku v našej spoločnosti.

Tovar je potrebné zaslať / dodať vždy kompletný. Časť tovaru možno zaslať / dodať (reklamovať) len po predchádzajúcom odsúhlasení z našej strany.

Reklamovaný tovar zasielajte na adresu:

Reklamácia
MACEK a SYN, s.r.o.
Za Mlýnem 1418
696 02 Ratíškovice

Vybavuje:
Zdeněk Hála
prodejna@macekasyn.cz
Tel: +420 771 200 177

Reklamáciu je možné podať iba písomne ​​alebo osobne! Tovar, ktorý bude na našu adresu zaslaný bez vysvetlenia, bude obratom zaslaný späť.

Na základe priložených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba, ktorá vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo vrátená kúpna cena. Bude tak urobené bezprostredne po posúdení reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie pošleme reklamovaný tovar k zákazníkovi zadarmo.

 

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov. Minimálna záručná lehota je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia.

 

Minimálna záručná lehota

Zákonom stanovená minimálna zákonná lehota je 24 mesiacov (okrem výnimiek stanovených zákonom). V prípade, že je na produkt poskytovaná dlhšia záručná lehota, jej dĺžka je vyznačená na faktúre, prípadne v záručnom a dodacom liste.

 

Podmienky záruky

Pri tovare preberaného u dodávateľa je kupujúci povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie tovaru pri jeho prevzatí, je predávajúci povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky, opravu alebo dodať iný bezchybný výrobok.

Pri tovare preberaného od prepravnej služby je kupujúci povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie tovaru pri jeho prevzatí, je nutné ihneď vyhotoviť záznam o poškodení tovaru (prípadne fotodokumentáciu) a bezprostredne dodať kópiu záznamu o poškodení tovaru predávajúcemu. Na základe oprávneného záznamu o poškodení tovaru je predávajúci povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky, opravu alebo dodať iný bezchybný výrobok.

 

Reklamácia tovaru

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená celá cena tovaru späť.

Účtovanie poplatkov za skladovanie

Ak si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu alebo službu do 30 dní odo dňa, kedy musí byť reklamácia vybavená, môže mu byť účtovaný skladovací poplatok vo výške 5 eur vč.DPH za každý deň od vybavenia reklamácie do jej prevzatia kupujúcim. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar do doby, kedy výška skladného prevyšuje cenu reklamovaného tovaru, môže byť tovar použitý na úhradu skladného.