Formulár o odstúpení od zmluvy


 

 Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko ................................................................................................................

Adresa .........................................................................................................................................

Telefón a email .....................................................................................................................

 

Predávajúci:

MACEK a SYN s.r.o., U Pošty 290, 696 02 Ratíškovice, Česká republika, IČO: 2558626

 

Vážení,

Dňa ............... som prostredníctvom Vášho eshopu www.eshop.macekasyn.sk s Vami uzavrel (a) kúpnu zmluvu.

Číslo daňového dokladu (faktúry) ...............................

Tento tovar som prevzal (a) dňa ..................................

Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá pomocou internetu, tj. Typického prostriedku komunikácie na diaľku, rozhodol (a) som sa využiť svoje právo podľa ustanovení § 1829 ods. 1 v spojení s § 1818 č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník , v platnom znení, a týmto oznamujem od vyššie uvedenej kúpnej zmluvy odstupujem.

Od zmluvy odstupujem v plnom rozsahu, tj. Vraciam všetko, čo je uvedené na faktúre ÁNO / NIE ⃰ (nehodiace sa prečiarknite)
⃰ (ÁNO = Nenechávajte jednotlivé tovary, NIE = uveďte tovar, ktorý chcete vrátiť)

Druh tovaru ...................................................................................

Značka tovaru ..............................................................................

SN tovar .........................................................................................

Tovar Vám zasielam späť a zároveň Vás žiadam o poukázaní kúpnej ceny vrátane účtovaného dopravného

(Uvedené na daňovom doklade) vo výške .................. EUR, v prospech môjho bankového účtu č. ................................................,

najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.

 

Adresa pro doručování: MACEK a SYN s.r.o., Za Mlýnem 1418, 696 02 Ratíškovice, Česká republika

 

Miesto ..........................., dňa ..................

 

 

......................................................................
(Vlastnoručný podpis)


Prílohy:
Kópia kúpneho dokladu

 

Formulár na stiahnutie vo formáte  PDF / Word