Obchodné podmienkyObchodné podmienky spoločnosti MACEK a SYN, s.r.o., so sídlom U Pošty 290, 696 02 Ratíškovice,

25586262, DIČ: CZ25586262, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 36016 na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.eshop.macekasyn.cz


 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti MACEK a SYN, s.r.o., so sídlom U Pošty 290, 696 02 Ratíškovice, IČO: 25586262, zapísanej v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 36016 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci - spotrebiteľ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.eshop.macekasyn.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3. V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v slovenskom jazyku.

1.5. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

 

2.        ÚČET UŽÍVATEĽA

2.1. Na základe registrácie kupujúceho-spotrebiteľa vykonanej na webovej stránke má kupujúci-spotrebiteľ prístup k svojmu užívateľskému rozhraniu. Kupujúci-spotrebiteľ si môže objednať tovar zo svojho žívateľského rozhrania (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže si kupujúci-spotrebiteľ objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci-spotrebiteľ povinný uviesť správne a pravdivé informácie. Kupujúci-spotrebiteľ je povinný aktualizovať informácie uvedené v užívateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim-spotrebiteľom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci-spotrebiteľ je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu.

2.4. Kupujúci-spotrebiteľ nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať užívateľský účet.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci-spotrebiteľ už nepoužíva svoj používateľský účet alebo ak kupujúci-spotrebiteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci - spotrebiteľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích strán.

 

3.       UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňujú.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklým spôsobom poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 

3.3. Kupujúci berie na vedomie, že z dôvodu pravidelnej aktualizácie tovaru predávajúci negarantuje dostupnosť tovaru v čase odoslania objednávky kupujúcim. V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom tovare alebo na náhradnom termíne dodania, predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku kupujúceho.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch: (i) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo (ii) tovar má zjavnú slovnú alebo číselnú chybu, najmä pokiaľ ide o jeho kúpnu cenu alebo množstvo (jednotková cena nezodpovedá cene, za ktorú sa tovar obvykle ponúka).

3.5. V prípade predbežnej objednávky tovaru zo strany kupujúceho je cena takéhoto tovaru len predbežná. 

3.6. Konečná cena Tovaru sa preto môže líšiť. Predávajúci bude informovať kupujúceho o zmene ceny. Kúpna cena Tovaru bude stanovená po naskladnení Tovaru Predávajúcim. Prípadný rozdiel medzi zaplatenou predbežnou cenou a kúpnou cenou bude predávajúcim vrátený alebo kupujúcim zaplatený pred dodaním tovaru, pokiaľ sa kupujúci nerozhodne predbežnú objednávku zrušiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania, a to aj opakovane, v prípade tovaru, ktorý je možné vopred objednať. Ak sa okolnosti, z ktorých predávajúci vychádzal pri predbežnej objednávke tovaru kupujúcim, zmenia do takej miery, že od predávajúceho nemožno rozumne požadovať, aby bol predbežnou objednávkou viazaný, má predávajúci právo predbežnú objednávku zrušiť a následne o tom informovať kupujúceho. 

3.7. Predávajúci je tiež oprávnený zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť, ak kupujúci neposkytne predávajúcemu riadnu súčinnosť pri plnení objednávky.

3.8. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.

3.9. Kupujúci berie na vedomie, že použité fotografie, prezentované realizácie alebo videá jednotlivých tovarov na webovej stránke e-shopu spoločnosti môžu byť ilustračné. 

3.10. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci - spotrebiteľ objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.10.1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci-spotrebiteľ "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.10.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

3.10.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.11. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu - spotrebiteľovi umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci - spotrebiteľ zadal do objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho - spotrebiteľa zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci-spotrebiteľ odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu - spotrebiteľovi bezodkladne po prijatí objednávky e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho - spotrebiteľa uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho - spotrebiteľa").

3.12. Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 20,- EUR bez DPH pri zmene fakturačných údajov v už vystavených daňových dokladoch z fyzickej osoby na právnickú osobu podľa dodatočnej žiadosti kupujúceho - spotrebiteľa.

3.13. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho - spotrebiteľa o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.14. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu - spotrebiteľovi elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho - spotrebiteľa.

3.15. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu - spotrebiteľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci - spotrebiteľ sám a neodlišujú sa od základnej sadzby.

 

4.        CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci - spotrebiteľ zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

  • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Za Mlynom 1418, 696 02 Ratíškovice;

  • v hotovosti na dobierku na mieste, ktoré kupujúci-spotrebiteľ uviedol v objednávke;

  • bankovým prevodom na účet predávajúceho;

  • bezhotovostne prostredníctvom služby ePlatba+, ktorá zákazníka presmeruje do internetového bankovníctva jeho banky. Prostredníctvom "internetbankingu" zákazník odošle platbu. Prevody peňazí sa vykonávajú prostredníctvom účtu ThePay. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostanú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im banka oznámi spolu s odoslanou transakciou.

  • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou stranou.

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci - spotrebiteľ povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho - spotrebiteľa zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci - spotrebiteľ povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho-spotrebiteľa zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak kupujúci-spotrebiteľ nepotvrdí objednávku (článok 3.13.), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu-spotrebiteľovi. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

4.7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu - spotrebiteľovi nie je možné kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu - spotrebiteľovi daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu - spotrebiteľovi po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho - spotrebiteľa.

 

5.        ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.    Kupujúci-spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho-spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj od tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, z kúpnej zmluvy na dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a z kúpnej zmluvy na dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1. Obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci - spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci-spotrebiteľ zaslať na adresu prevádzky predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho eshop@macekasyn.cz.

5.3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou.

5.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho - spotrebiteľa do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho - spotrebiteľa od Zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho - spotrebiteľa prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu - spotrebiteľovi už pri vrátení tovaru kupujúcim - spotrebiteľom alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci - spotrebiteľ súhlasí a kupujúcemu - spotrebiteľovi nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci-spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu-spotrebiteľovi skôr, ako mu kupujúci-spotrebiteľ vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho - spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má Kupujúci - spotrebiteľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým Kupujúci - spotrebiteľ neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu - spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený kupujúcim - spotrebiteľom.

5.7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý Kupujúcemu - spotrebiteľovi dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a Kupujúci - spotrebiteľ je povinný dar spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu.

 

6.        PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

6.1. Naša spoločnosť využíva služby Českej pošty, GLS, Zásilkovne a TOPTRANS-u. Spôsob dopravy si zákazník vyberá sám. Niektorý tovar však možno prepraviť len prostredníctvom General Parcel alebo TOPTRANS vzhľadom na veľkosť a hmotnosť zásielky. Samotné doručenie podlieha podmienkam jednotlivých prepravných spoločností.

6.2. Ak je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho - spotrebiteľa, kupujúci - spotrebiteľ znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim - spotrebiteľom v objednávke, kupujúci - spotrebiteľ je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

6.4. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho - spotrebiteľa je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci - spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.5. Kupujúci - spotrebiteľ je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci-spotrebiteľ môže zásielku od dopravcu neprevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a iné práva kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.6. Akékoľvek následné reklamácie týkajúce sa poškodenia tovaru počas prepravy nebudú akceptované!    

6.7. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

 

7.        PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu - spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-spotrebiteľovi najmä za to, že v čase, keď kupujúci-spotrebiteľ prevzal tovar:

7.2.1.tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci - spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,

7.2.2.tovar je vhodný na účel, na ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3.tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

7.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5.tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí.

7.4. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia minimálne v rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu vyplývajúce z vadného plnenia. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej sa tovar môže používať, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová svoje obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkol predávajúcemu vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný tovar používať.

7.5. Ustanovenia uvedené v článku 7.4 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Kupujúci nemá nárok na právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar je vadný, alebo ak kupujúci vadu spôsobil.

7.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú voči predávajúcemu. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu o rozsahu práv zo zodpovednosti za vady (v zmysle § 2166 Občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci uplatní právo na opravu u osoby určenej na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy podľa predchádzajúcej vety určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

7.7. Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť najmä osobne na adrese Za Mlynom 1418, 696 02 Ratíškovice, telefonicky na čísle +420 771 200 177 alebo e-mailom na adrese eshop@macekasyn.cz.

7.8. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonaný výber bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.

7.9. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci má tiež právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má kupujúci tiež právo odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčiastok alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má tiež právo na primeranú zľavu, ak predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť časť tovaru alebo tovar opraviť, alebo ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote, alebo ak by odstránenie vady spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

7.10. Ak však predávajúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci tvrdí, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.

7.11. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

 

8.        ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

8.1. Kupujúci-spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu - spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy eshop@macekasyn.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho - spotrebiteľa na elektronickú adresu kupujúceho - spotrebiteľa.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom z kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

8.6. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci - spotrebiteľ týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.8. Nevyzdvihnutie objednaného tovaru je v poslednej dobe častým problémom. Týmto žiadame našich zákazníkov, aby si vopred dobre rozmysleli, či majú o tovar skutočne záujem. Podľa Občianskeho zákonníka (§ 2118 zákona č. 89/2012 Zb.) je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu a tovar prevziať. Pokiaľ zákazník objednaný tovar neprevezme, hrubo poruší ustanovenia tohto zákona. V prípade nevyzdvihnutia zásielky sme oprávnení účtovať náklady spojené s odoslaním a balením tovaru. Odmietnutím prevziať objednaný tovar, nezačína automaticky plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy. Zákazník môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ale až po prevzatí objednaného tovaru.

 
9.        OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR"), týkajúcu sa spracovania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovania o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho, prostredníctvom samostatného dokumentu.

9.2. Heureka - ověřeno zákazníky
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

10.        ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 GDPR v súvislosti so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom samostatného dokumentu.

10.2. Kupujúci-spotrebiteľ súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. Ak sa nákup na webovej stránke môže uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy môžu byť splnené bez ukladania súborov cookie do počítača kupujúceho-spotrebiteľa, kupujúci-spotrebiteľ môže svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


 
11.       ODOSIELANIE

11.1. Kupujúcemu - spotrebiteľovi môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho - spotrebiteľa.


 
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

12.2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.


Formulár - Odstúpenie od kúpnej zmluvy


12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Za Mlýnem 1418, 696 02 Ratíškovice, e-mailová adresa eshop@macekasyn, telefón +420 771 200 177.