Chlorpure - 5L 6kg

Kód: AK12059
U dodávateľa 11 ks NOVINKA
Expedujeme: do týždňa
21,82 €
18,18 € bez DPH

Vybraná varianta: 5L 6kg
ks


CHLOR PURE
Chlórová dezinfekcia na báze chlórnanu sodného. Vhodný na dezinfekciu vody vo všetkých typoch bazénov. Vysoko účinný proti baktériám, vírusom, riasam a plesniam. Vyžaduje úpravu pH v rozmedzí od 6,8 do 7,2. Pri vyššom pH sa účinnosť znižuje.

Prípravok je určený na dezinfekciu bazénovej vody najmä pri použití automatických dávkovačov ASIN AQUA.

Počiatočná dávka: 5 - 20 ml na 1 m3
Udržiavacia koncentrácia: 0,3 - 1,0 mg/l
pH: odporúčaný rozsah pH pre bazénovú vodu je 6,8 až 7,2.


UPOZORNENIE: nesmie prísť do priameho kontaktu s inými výrobkami.
POZOR! Priamy kontakt výrobku s bazénovou vložkou (alebo iným povrchom) môže spôsobiť zmenu farby alebo iné poškodenie.

NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje chlórnan sodný, roztok, minimálne 13 % aktívneho chlóru a hydroxid sodný.

H290 - Môže byť korozívny pre kovy.

H314 - Spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí.

H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

H413 - Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

P260 - Nevdychujte výpary/aerosóly.

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/obličajový štít.

P303+P361+P353 - V PRÍPADE KONTAKTU S KOŽOU (alebo vlasmi): okamžite odstráňte všetky kontaminované časti odevu. Opláchnite pokožku vodou/sprchou.

P305+P351+P338 - V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI: Niekoľko minút jemne oplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sú ľahko odstrániteľné. Pokračujte v oplachovaní.
P310 - Okamžite volajte TOXICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekárnika.

P390 - Rozliaty materiál absorbujte, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

P501 - Zneškodnite obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.

EUH031 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

EUH206 - Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Názov a koncentrácia účinnej látky: Chlórnan sodný <250 g/kg. Obsah aktívneho chlóru min. 10 %.
Forma výrobku: Kvapalný chlórový dezinfekčný prostriedok.
Účel použitia: Dezinfekcia vody v bazéne.
Použitie: Chlórová dezinfekcia na báze chlórnanu sodného 10 %. Na dezinfekciu vody vo všetkých typoch bazénov. Vysoko účinný proti baktériám, vírusom, riasam a hubám. Vyžaduje úpravu pH medzi 6,8 a 7,2. Pri vyššom pH sa účinnosť znižuje.
Udržiavacia koncentrácia: 0,3 - 1,0 mg/l
Použitie: dávkovanie pomocou ASIN Aqua
Odstránenie látky a kontaminovaného obalu: Zneškodnite v súlade s platnými českými a miestnymi predpismi. Obal je možné po dôkladnom vyčistení recyklovať. Nikdy nelikvidujte spláchnutím do kanalizácie!
Číslo šarže alebo označenie: uvedené na obale výrobku.
Skladovanie: Skladujte len v pôvodnom obale pri teplote 15 až 30 °C.

Poškodený obal vymeňte za nový.

Neskladujte so silnými kyselinami.

Chráňte pred zamrznutím.

Nevystavujte teplu ani priamemu slnečnému žiareniu.
Tento formulár neslúži na objednanie tovaru!
Otázka na tovar: Chlorpure - 5L 6kg