Chlórgranulát rýchlo rozpustný - 1kg

(3 hodnocení)

pre priebežné a pravidelné udržiavanie chlóru s dlhodobým účinkom

Kód: 911050100
Výrobca: Chemoform
Skladom 13 ks SEZÓNNÁ PONUKA
12,00 €
10,00 € bez DPH

Vybraná varianta: 1kg
ks


Rychlorozpustný chlorový granulát určený k dezinfekci vody. Ničí nejen řasy a bakterie, ale zároveň odbourává i nečistoty. Obsahuje více než 56% aktivního chloru, pH neutrální pro všechny stupně tvrdosti vody, k vyššímu a rychlému chlorování.


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Prečítajte si prosím tu Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Prečítajte si prosím tu Etiketa


Návod k použití
:
Ideální hodnota pH: 7,1 - 7,4, ideální hodnota Cl: 0,6 - 1,0 mg/l. Po naplnění bazénu dávkujte cca 80 - 100 g na 10 m³ vody, k udržovacímu chlorování přidávejte každý 3.-6. den 35 g na 10 m³ vody. K vysokému chlorování (po silném provozu v bazénu, bouřce atd.) přidat 70 - 100 g na 10 m³ rozmíchaných ve vodě. Granulát nejprve nasypte do nádoby s vodou a pak rozlévejte podél stěn bazénu. Dávkujte vždy granulát do vody, nikdy ne opačně! Nesypte granulát přímo do bazénu! Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Charakter přípravku: pevná látka, granulát.

Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.

Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

z 18.09.2023

z 20.10.2021
Odzkouseny produkt

z 08.06.2021
Tento formulár neslúži na objednanie tovaru!
Otázka na tovar: Chlórgranulát rýchlo rozpustný - 1kg