Chemoclor CH-granulát 1 KG - Super šok

Kód: 911080100
Skladom 33 ks SEZÓNNÁ PONUKA
Expedujeme: do 1-3 pracovných dní. Osobný odber: dostupné ihneď na predajni.
13,79 €
11,49 € bez DPH

Vybraná varianta:
ks


Obsah aktívneho chlóru 70 %, anorganický granulát.
Rýchlo rozpustný chlórový prípravok vo forme granúl na likvidáciu baktérií, vhodný do mäkkej vody.


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie na obale a sprievodné informácie o výrobku.

  • pevný chlorový granulát s cca 68% aktivního chlóru
  • lehce zvyšující hodnotu pH
  • rychle a beze zbytku rozpustný, vhodný pro měkkou vodu v
    bazénu
  • anorganický, hydratující

 

Návod k použití:
Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota chlóru: 0,6 - 1,0 mg/l.
Při novém naplnění bazénu dávkujte cca 70 g na každých 10 m³ bazénové vody. K trvalému chlórování používejte každé 2 - 3 dny cca 20 - 30 g na každých 10 m³. Doporučujeme chlórovat přípravkem večer. Chemoclor CH-Granulát rozmíchejte nejprve v nádobě s vodou! Vzniklý roztok rozlévejte pomalu podél okrajů bazénu.

Upozornění: Mísením s jinými chlorovými prostředky může vzniknout prudká reakce. Nebezpečí výbuchu!
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Charakter přípravku: pevná látka, tablety, granulát. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.

Po požití:
Vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře.

Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Otázka na tovar: Chemoclor CH-granulát 1 KG - Super šok
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookiePoužívaním tohto webu s tým súhlasíte.